Liberalerna och Tjörn, en långvarig relation.

Liberalerna eller Folkpartiet som vi hette förr har dominerat politiken i Tjörns kommun sedan kommunen bildades 1952. Fem av totalt åtta kommunstyrelseordföranden kommer från det liberala partiet. Det är:
Förklaringen till att partiet år efter år fått förtroende att leda Tjörns kommun ligger förmodligen i kompetenta och engagerade medlemmar och förtroendevalda samt trogna väljare.

Kontinuitet.

Liberalernas förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige tar sitt uppdrag på allvar. Man får leta många år tillbaka för att hitta en tom stol. Vi har inga avhopp under mandatperioderna. En jämförelse mellan de tre största partierna denna mandatperiod där startvärdet är invalda till kommunfullmäktige 2014 och nuläget juni 2018 ger följande bild:

Jämställdhet.

I Liberalerna är jämställdhet en självklarhet. Som kan ses i tabellerna ovan är varannan KF-ledamot kvinna. Inte bara vid valet utan hela mandatperioden. Totalt sett är det en jämn könsfördelning sett över alla våra förtroendevalda och på listan till valet 2018 finns fler kvinnor än män.

Demokrati.

I Liberalerna Tjörn är det medlemmarna som bestämmer. På vårt medlemsmöte fattas beslut om vilka ställningstagande som ska tas. De allra flesta beslut är konsensus och voteringar är oerhört sällsynta. Att investera tid och energi i att vända och vrida på knepiga frågor betalar sig oftast med en större lojalitet med de fattade besluten. Vi går till val på en lista för vi är ett enigt parti med en gemensam politik.

Framåtanda.

Liberalerna på Tjörn har en positiv syn på framtiden. Framtiden ger möjligheter till förbättringar. Vi vill inte definieras av vad vi är emot utan vad vi är för och vart vi vill nå. För den kommande mandatperioden vill vi bli ännu bättre på att tänka nytt, tänka långsiktigt och att tänka helhet. Flera stora investeringsbeslut kommer att behöva fattas inom kort. Det måste bli kloka beslut.

Nytänkande.

Liberalerna på Tjörn var det parti som drev igenom genomförandet av det som då kallades Lottemodellen på Tubberödshus äldreboende. En idé som mötte hårt motstånd men som nu uppmärksammats överallt och genererar studiebesök från övriga Sverige och Europa. Det är ett perfekt exempel på hur man hela tiden måste tänka utanför boxen för att förbättra och effektivisera välfärden.

Tjörns Kommun.

Vår kommun är enligt Statistiska Centralbyråns nyckeltal ekonomiskt välskött med god service och i huvudsak nöjda innevånare. Kännetecknande är också ett stort föreningsliv och en myllrande småföretagsamhet. Då vi i högsta grad är delaktiga i resultatet så är vi naturligtvis glada men då vi också är framtidsoptimister så tror vi att det finns ytterligare förbättringspotentialer.

Kommunens anställda.

De som är anställda i kommunen måste följa de beslut som fattas av den politiska majoriteten. Ansvaret för vilken verksamhet som ska utföras och i vilken omfattning den ska utföras ligger på politikerna. Tyvärr förekommer ”påhopp” på våra anställda även från sådana som borde veta bättre vilket vi kraftigt tar avstånd från. Vi är fullt ut beredda att ta ansvar för vår politik och har inget behov av att skylla ifrån oss på de anställda.

Ekonomi.

Liberalerna på Tjörn är garanten för en stabil ekonomi. De senaste 10 åren har sammanlagt givit ett överskott på mer än 200 miljoner som medfört att vi sluppit låna motsvarande summa för de investeringar som gjorts. En välskött ekonomi innebär att man prioriterar, effektiviserar, låter bli att göra sådant som ingen efterfrågar samt då och då vågar fatta obekväma beslut. Det innebär också att man investerar i sådant som ger mycket valuta för pengarna. Dit hör våra barn och unga, det ger också god utväxling att satsa på vårt föreningsliv.

Säkerhet och Trygghet.

Tjörnliberalerna ligger bakom certifieringen till ”Trygg och Säker kommun” som inte bara är en fin utmärkelse utan ger en bra grund för fortsatt systematiskt arbete. Nyckeln till detta heter samarbete. Samarbete inom kommunens olika avdelningar men också samarbete mellan kommunen och polisen, arbetsförmedlingen, föreningslivet med mera. Det kan inte bli för mycket samarbete så länge som det finns ett tydligt mål med samarbetet.

Kvalitet.

Kommunen är både myndighet och tjänsteleverantör. Både de beslut som fattas och de tjänster och den service som produceras ska hålla god kvalitet. Alla ska behandlas lika oavsett vem man är. De mätningar som görs visar på bra resultat men för att bli ytterligare bättre strävar vi efter att bli nominerade till ”Årets kvalitetskommun”. Där det är lämpligt i en kommun av vår storlek utsätter vi vår verksamhet för konkurrens. Vi har både entreprenader och intraprenader sida vid sida med vår egen verksamhet. Allt för att vässa kvaliteten och effektiviteten. För kommande mandatperiod vill vi satsa på att lyfta vår personal och stimulera till eget ansvar genom att flytta befogenheter och ansvar ut till de som är närmast verksamheten. Det kräver ett ökat fokus på medarbetarna i form av utveckling och kompetensutveckling och att de trivs på sina arbetsplatser men det är en av de lönsammaste investeringar vi kan göra.

Näringsliv.

Grunden för allt välstånd är arbete. På Tjörn finns inga jättestora privata arbetsgivare. Däremot finns det väldigt många småföretag inom många olika branscher. Denna diversifiering är en välsignelse då det inte är vanligt att alla branscher går dåligt samtidigt. Kommunen har mycket att vinna på att stödja företagsamheten. Under senare tid har företagsklimatet mätt i en del olika undersökningar stadigt förbättrats. I takt med att innevånarantalet växer måste också förutsättningarna för näringslivet få växa i form av industrimark men också mark för kontor i attraktiva lägen. För kommande mandatperiod vill vi öka anskaffandet av mark för näringslivsändamål. Vi vill också snabba på planarbetet så marken snabbare kan generera verksamhet. Vi vill också att kommunen tillsammans med näringslivet fortsätter arbeta för en hållbar natur och kulturturism med säsong över hela året.

Föreningsliv.

Tjörns kommun kännetecknas av ett mycket rikt föreningsliv. Det svarar för en stor del av det utbud av aktiviteter som finns här på Tjörn. Liberalerna har sedan länge förstått värdet av de insatser som görs av föreningsmedlemmarna och försöker på olika sätt stimulera detta. För kommande mandatperiod vill vi fortsätta stödja föreningar med anläggningar så föreningen i större grad kan ägna sig åt sin huvudsakliga verksamhet. Vi vill också att Tjörn skall bli en av Sveriges bästa idrottskommuner för barn och unga. Ett annat mål är att Tjörn skall bli årets friluftskommun i Sverige 2022.

Bygga och bo.

Efter ett antal års vattentrampande har bostadsbyggandet tagit fart och innevånarantalet växer. Det är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Det är nödvändigt med påfyllning då de som redan bor här blir allt äldre. Det gäller att kontinuerligt fylla på med bostäder för att få en jämn och stadig ökning. Den ryckighet i byggandet som varit tidigare har givit svårigheter att planera servicen på ett bra sätt. För kommande mandatperiod vill vi bygga fler ”seniorbostäder” på platser med villaområden från 60 och 70 talet till exempel Myggenäs/Almösund, Skärhamn och Rönnäng. Där finns ett stort antal personer som gärna vill bo något mindre och mera lättskött samtidigt som många barnfamiljer letar villa. Vi vill också att det ska bli lättare att bygga om och till på de VA-sanerade fritidshusområdena. De äldre områdena har ofta ganska stora tomter och kan ge permanent boende om reglerna förenklas. Vi vill också ge sjöbodsägare möjlighet att köpa marken under sin bod. Kommunens möjligheter att använda den marken till andra ändamål är synnerligen begränsade och då är det ju bättre att den som använder marken äger den. Vi vill också att det byggs mer efterfrågestyrt. Det har varit stor andel bostadsrätter en period men det finns efterfrågan både på villatomter och hyresrätter.

Miljö.

Tjörns kommun har en god miljö. För att skydda och bevara denna har stora investeringar gjorts inom avloppshanteringen för bästa möjliga rening. Vi bygger också ut gång och cykelvägar för att ge människor alternativ till bilen för närtransporter samt rekreation. För kommande mandatperiod vill vi se över om det ät möjligt att tillföra mer belysning på gång och cykelvägarna. För att öka graden av återvinning vill vi också utöka öppettiderna på återvinningscentralen.

Infrastruktur.

Liberalerna är drivande i infrastrukturfrågor. Då dessa frågor ofta berör en större geografi än vår kommun så har vi stor nytta av våra representanter i regionen och valkretsens riksdagsledamöter. Exempel från senare tid på framgångsrikt arbete är Wallhamnsrondellen, satsningar på södra Bohusbanan och att länsväg 160 från Nösnäs till Skåpesund blivit högprioriterad. Det kommer att ge förbättringar över broarna och en annan framgång är taxesänkningar i pendeltrafiken till Göteborg. Liberalerna på Tjörn vill långsiktigt ha en ny fast förbindelse söderut mot Göteborg. Något mer kortsiktigt så stödjer vi Orust i sitt arbete med att få byta ut Svanesundsfärjan till en fast förbindelse. Det kommer att avlasta Tjörnbroarna och gagna kommunen. Vi kommer också att arbeta för fler direktbusslinjer till Göteborg nu när E6 fått kollektivkörfält. Vi kommer också att arbeta för att elnätsbolagen uppgraderar elnäten för att möjliggöra laddning av elbilar. Vi vill också få till en lösning på parkeringsplatsbristen i Rönnäng.

Skolan.

Skolan är liberalernas hjärtefråga. En bra skola ger våra barn och unga en bas och en grund för att skapa det liv man önskar. På Tjörn har vi bra skolor men det finns fortfarande saker som går att förbättra. Våra skollokaler är relativt gamla och i huvudsak byggda för den undervisningsteknik som gällde då. Vi har många skolor vilket har sina fördelar med avseende på närhet men också nackdelar då de är relativt små med den känslighet det för med sig. Vi har duktig skolpersonal men prognoserna pekar mot en kommande brist på flera personalkategorier. Vi är en liten kommun där möjligheterna till samarbete mellan kommunens olika delar med barn och ungas bästa som gemensamt mål är goda men inte helt utnyttjade. För kommande mandatperiod vill vi bli en av de 10 bästa skolkommunerna i landet. Vi vill ge en närhetsgaranti och återinföra syskonförtur i förskolan. Vi vill också inom ramen för skolstrukturutredningen förbättra elever och lärares arbetsmiljö samt behålla mellanstadiet lokalt.

Social omvårdnad.

Tjörn har en god kvalitet och kvantitet på omsorg av olika slag. I takt med att innevånarna blir fler och äldre behöver antalet olika boendeplatser öka. För att höja inflytande och delaktighet för både boende och anställda har intraprenad införts som driftsform på både Lilldal och Valåsen nyligen. För kommande mandatperiod vill vi se byggstart av ett nytt äldreboende i Höviksnäs. Vi behöver också projektera för ett nytt LSS-boende. Samtliga anställda med deltid ska erbjudas heltidstjänster. Brukarnas inflytande över hemtjänsten ska öka, både när det gäller att styra vilka tjänster man får men också av vem man får det. Fortsatt satsning på barn och unga i riskzonen, där vi samarbetar sociala, skola, kultur-och fritid och polis för att ”snabbt fånga” de ungdomar som kan vara på väg ”åt fel håll”. Vi vill också utvidga samarbetet med närliggande kommuner inom arbetsmarknad, missbruksvård m.m.

Kultur och Fritid.

Tjörns kommun har ett stort utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Mycket sker tack vare, och i samarbete med både näringsliv och föreningsliv. En del anser kultur vara ”lyxkonsumtion”. Vi menar att kulturen är ett kitt som håller oss samman och som aktivt bidrar till samhällsutvecklingen. Vi vill för kommande mandatperiod att vi fortsätter vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner. Vi vill även att vi fortsätter vara en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i. Vi vill bygga ”Nya Saga ” i Skärhamn, ersättningslokaler för ”Sagahuset ” och Delta( gamla folkskolan). Scen, biograf, multihall, möteslokaler och café. En mötesplats för alla Tjörnbor över generationerna, för vårt föreningsliv, ändamålsenliga och handikappanpassade lokaler för våra 500 barn och unga som finns i kulturskolan och för alla ungdomar som finns inom fritidsverksamheten. Dessutom kommer verksamheter inom näringsliv, idrott, kultur och turism att få en plattform som blir en viktig motor för utveckling av Tjörn. Inom ramen för skolstrukturutredningen vill vi även komplettera med lokaler för föreningslivet på norra Tjörn i Häggvallskolan. Vi vill återinföra avgiftsfria kollektivresor för barn och unga inom kommunen. Vi vill rusta upp badplatser och lekplatser samt öppna motionsspår, ”utegym” och spontanidrottsplatser.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.